Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier DPD Polska) już od 160,00 zł.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego ecoblik.pl

Sklep ecoblik.pl jest prowadzony przez Michała Korżawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Blik FX Michał Korżawski” z siedzibą Wołominie, ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-138-06-15, REGON 142800495.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć Michała Korżawskiego działającego pod firmą BLIK FX 
z siedzibą w Kobyłce, ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-138-06-15, REGON 142800495;

Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu Internetowego ecoblik.pl, w szczególności dokonującą zakupu

Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedającego na portalu internetowym pod adresem http://www.ecoblik.pl/sklepzziolami/ sklep internetowy;

Produkcie – należy przez to rozumieć towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego – między innymi – zioła, mieszanki ziołowe, kasze jaglane, książki jak również akcesoria.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ecoblik.pl, w tym składania i realizacji zamówień, prawa odstąpienia od umowy oraz procedur reklamacyjnych.

 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga dokonania rejestracji.

 3. W celu rejestracji w Sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, wpisując wymagane dane. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§ 2

Informacje o produktach

 1. Ceny produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów. Ewentualne zmiany cen produktów wprowadzone przez Sprzedającego nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian cen.

§3

Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego można składać przez 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

 2. Zamówienia dokonuje się poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego i wypełnienie formularza zamówienia. Warunkiem wysłania formularza jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 3. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu.

 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany podczas rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty o której mowa w ust. 4.

 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności w bieżącym asortymencie Sklepu Internetowego żadnego z Produktów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, a Sprzedający dokona zwrotu dokonanej płatności (w przypadku płatności przed odbiorem zamówienia).

 7. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem w bieżącym asortymencie Sklepu Internetowego, Sprzedający informuje Kupującego o tym fakcie najpóźniej w terminie 30 od dnia zawarcia umowy, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia, a Kupujący po otrzymaniu niniejszej informacji dokonuje w terminie 30 dni decyzję o sposobie realizacji zamówienia, mając do wyboru:

  1. częściową realizację zamówienia – zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w stosunku do dostępnych Produktów

  2. anulowanie całości zamówienia – powoduje zwolnienie obowiązku Sprzedającego co do realizacji zamówienia.

W razie dokonania zapłaty przez Kupującego (w przypadku płatności przed odbiorem zamówienia), Sprzedający zwraca Kupującemu odpowiednio całość wpłaconej kwoty albo jej część, obejmującą zapłatę za Produkty, co do których Sprzedający poinformował Kupującego o ich niedostępności.

W razie niepodjęcia przez Kupującego decyzji co do sposobu realizacji zamówienia w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem, Sprzedający jest uprawniony do anulowania całości zamówienia, o czym informuje Kupującego.

§ 4

Płatność

Niniejszy regulamin przewiduje następujące formy płatności:

- gotówką przy odbiorze produktu od kuriera

- przelewem, przed odbiorem produktu (płatność z góry)

§ 5

Dostawa i odbiór

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6

Modyfikacja zamówienia

W przypadku gdy Produkty objęte zamówieniem nie zostały jeszcze przekazane przez Sprzedającego do wysyłki, Kupujący może dokonać zmian w zamówieniu lub je anulować, o czym informuje Sprzedającego. Dla ważności tej czynności konieczne jest potwierdzenie przez Sprzedającego zmiany/anulowania zamówienia, dokonywane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

§7

Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia produktu w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Produktu lub niezgodności Produktu z zamówieniem, Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone pisemnie i zawierać:

  - imię i nazwisko,
  - numer zamówienia,
  - Produkt,
  - opis wady Produktu,
  - datę zakupu.

 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego listownie, emailem lub telefonicznie. Nieustosunkowanie się Sprzedającego do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

 4. W przypadku Produktów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności Produktu z zamówieniem może być rozpatrzona przez Sprzedającego, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z zamówieniem, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zrealizowania zamówienia.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  - wiadomością e-mail, na adres kontakt@sklepzziolami.pl,
  - w formie pisemnej, na adres Blik FX ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka z dopiskiem "Zwrot - Sklep Internetowy".

 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 5. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  - dodatkowych koszów poniesionych przez Kupującego w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  - bezpośrednich kosztów zwrotu produktu (kosztów wysyłki produktu),
  - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Blik FX, ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka. Kupujący może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedajacego, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupujący dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 9

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji w Sklepie Internetowym oraz w procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie Internetowym.

 2. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 3. Kupujący zapisując się na newsletter ecoblik.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Kupujący może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera ecoblik.pl. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronach Sklepu Internetowego.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl